Xylem/Phloem #1

/, Paintings, Photographs/Xylem/Phloem #1